Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

INFORMACIJE

Naziv projekta: Nabava komunalnog vozila za sakupljanje odvojenog otpada za KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Naziv korisnika: : KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

KRATKI OPIS PROJEKTA

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. ovim projektom nabavilo je dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Nabavljeno je jedno komunalno vozilo sa spremnikom zapremine 10 m3 s nadogradnjom i uključenim dodatnim opcijama te specijalno vozilo – teleskopski samopodizač s dizalicom. Vozila su nabavljena s ciljem unaprjeđenja sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Grada Slunja kroz povećanje količine odvojenog prikupljenog otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge. Projektom se doprinijelo održivom gospodarenju otpadom tako što se odvojenim prikupljanjem otpada smanjilo odlaganje otpada na odlagališta i povećala količina koja se ponovno vraća u proizvodnju kao sirovina, a ujedno se smanjila i količina biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu. Projektne aktivnosti bile su nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, aktivnosti promidžbe i vidljivosti odnosno aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta te aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivom razvoju i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Cilj projekta je kroz nabavu komunalnog vozila s nadogradnjom te specijalnog teleskopskog samopodizača s dizalicom za odvojeno prikupljanje otpada, povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište, a što će se mjeriti ukupno predviđenom količinom odvojenog prikupljenog otpada u prvoj kalendarskoj godini nakon završetka provedbe projekta.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  • odvojeno prikupiti 350 tona otpada u prvoj kalendarskoj godini
  • provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti s ciljem upoznavanja o ulozi komunalnih vozila u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, o pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima i recikliranju te korištenju obnovljivih izvora energije obuhvatiti 50% stanovništva Grada Slunja
  • držati ukupno 5 obrazovnih aktivnosti na temu održivog gospodarenja otpadom, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, ponovne uporabe predmeta, recikliranja
  • smanjiti emisija CO2
  • smanjiti broj odvoza otpada i omogućiti kvalitetniju organizaciju rada KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. i ostvariti uštede uz postizanje konkurentskih prednosti i prepoznatljivosti tvrtke na tržištu

PRORAČUN PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 3.059.207,23 kn

EU sufinanciranje projekta: 1.480.000,00 kn

Sredstva prijavitelja: 967.365,79 kn

 

Razdoblje provedbe projekta: 9. veljače 2021. – 9. lipnja 2022.

Kontakt osoba za više informacija: Nikolina Paulić, 099 388 7183 info@komunalnodrustvolipa.hr

POVEZNICE

KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

RAZVRSTAVANJE KUĆANSKOG OTPADA I RECIKLIRANJE

ZAŠTO JE DOBRO RECIKLIRATI?

RADIONICE

Radno vrijeme: Pon-Pet 07:00-15:00

Adresa: Petra Svačića 5, 47240 Slunj

Kontakt: 047 777 790